Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla frazy: podatek od nieruchomościNajważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i górniczego

Rządowy projekt nowego prawa geologicznego i górniczego wpłynął do Sejmu jeszcze w grudniu 2008. Od sejmowego pierwszego czytania, tj. od 19 III 2009 r., odbyto szereg spotkań, konsultacji i posiedzeń, a nadto przedłożono kilkanaście opinii do projektu. W ostatnim czasie prace nad projektem ustawy nabrały tempa – i po pracach w podkomisji oraz Komisjach: Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Sejm przystąpił do drugiego czytania projektu. W trakcie tych prac, zgłoszono szereg poprawek i uzupełnień do projektu. Wybrane z nich prezentujemy poniżej.

więcej


Klasyfikacja stawów hodowlanych Wsr

Jednym z kierunków rekultywacji wyrobisk kopalń odkrywkowych jest kierunek rolny, efektem którego jest powstanie stawów hodowlanych ryb. Takiemu kierunkowi rekultywacji gruntów sprzyja niezwykle korzystna stawka podatku od nieruchomości. Czym zatem są stawy hodowlane w ujęciu klasyfikacyjnym? Czy każdy staw musi być ogroblowany?

więcej


Kilka tez o rekultywacji

Wszystko ma swój koniec – także działalność wydobywcza. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przeprowadzenie rekultywacji gruntów pogórniczych. Przyjrzyjmy się wybranym tezom z ostatnich orzeczeń sądów dotyczących tego zagadnienia.

więcej


artykuły

24/09/2015
Zasady rozliczenia powierzchni lokalu z deweloperem

Często zdarza się, że rzeczywista powierzchnia zakupionego mieszkania różni się od określonej w umowie deweloperskiej. W takiej sytuacji istotne jest określenie sposobu dokonywania pomiaru powierzchni przez dewelopera oraz wskazanie już w umowie deweloperskiej zasad rozliczenia ceny w związku z zaistniałym różnicami. Wprowadzenie odpowiednich postanowień umownych w tym zakresie pozwoli stronom uniknąć w przyszłości sporu, w jaki sposób obliczyć rzeczywistą wielkość lokalu i związaną z tym cenę sprzedaży.

22/09/2015
OOŚ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko

Ocena  oddziaływania  na  środowisko  (zwana dalej:  OOŚ),  jest  jednym z  podstawowych  instrumentów  zarządzania  i  prawnej  ochrony  środowiska,  która  musi  być przedmiotem analizy każdego Inwestora zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne w  celu  potwierdzenia  albo  wyeliminowania  konieczności  przeprowadzania  OOŚ  dla realizowanego projektu.

01/01/1900
skarga na czynności komornika i powództwo przeciwegzekucyjne
"Komornik prowadzi przeciwko mnie egzekucję należności na rzecz moich wierzycieli. W toku egzekucji zajął samochód, który należy w 51% do mnie, a w 49% - do banku. Dowiedziałem się w banku, że komornik nie powiadomił banku o zajęciu ich udziału. Czy jest to prawidłowe?" - odpowiedź na pytanie użytkownika serwisu radca24.pl
01/01/1900
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym. Kiedy będzie mozna ogłosić upadłość konsumenta?? Zapraszamy do lektury.