sztuka
korzystania
z prawa

Czy operatorzy pogłębiarek muszą posiadać aktualne badania psychotechniczne?

więcej

Sprzedaż koncesji na eksploatację złoża razem z gruntem

więcej

Zgłaszanie zamiaru wykonywania robót geologicznych

więcej

Pojęcie zakładu górniczego

więcej

Wiercenie studni jako robota geologiczna i inne zmiany w PGG

więcej

HUBERT SCHWARZ - radca prawny

piastowane funkcje i stanowiska (obecnie i w przeszłości):

 • wiceprzewodniczący Komitetu ds. Zrównoważnej Energii UNECE (ONZ),
 • wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Klasyfikacji Zasobów UNECE (ONZ),
 • prezes zarządu Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych,
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek publicznych,
 • członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
 • dyrektor departamentu w Ministerstwie Środowiska,
 • sekretarz Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska,
 • członek organów pomocniczych Ministra Środowiska (m.in. Zespołu ds. Rewizji Kompetencji Organów Administracji Geologicznej),
 • członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
 • biegły w postępowaniach administracyjnych,
 • ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • sekretarz Komisji do Spraw Zagrożeń i Stosowania Prawa w Odkrywkowych Zakładach Górniczych,
 • pełnomocnik Rzeczpospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • prelegent szkoleń, warsztatów i konferencji z zakresu arbitrażu, umów deweloperskich oraz prawa geologicznego i górniczego,
 • wykładowca akademicki,
 • arbiter (w tym arbiter przewodniczący) w postępowaniach arbitrażowych krajowych i międzynarodowych,
 • redaktor i redaktor naczelny oraz członek rady programowej czasopism branżowych;

 

specjalizacje:

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo ochrony przyrody,
 • prawo wodne,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;

 

języki:

 • angielski,
 • czeski,
 • rosyjski;

 

formularz kontaktowy:

Hubert Schwarz

 

publikacje:

 1. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, wyd. 2 (zmienione), Wrocław 2013
 2. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012
 3. Racjonalna gospodarka złożem w Prawie geologicznym i górniczym [w:] G. Dobrowolski, G. Radecki - Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia, Katowice 2014

  Wybrane artykuły:

 4. Błąd w oszacowaniu wydobycia - Kopaliny 5/2015
 5. "Odpis decyzji" w postępowaniu o zatwierdzenie planu ruchu - Kopaliny 5/2015
 6. Kwalifikacje operatorów maszyn - Kopaliny 5/2015
 7. Zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia robót oraz poboru próbek geologicznych - Kopaliny 3/2015
 8. O pojęciu zakładu górniczego - Kopaliny 3/2015
 9. Wiercenie studni jako robota geologiczna - Kopaliny 3/2015
 10. Uzgodnienie decyzji WZiZT - właściwość organów - Kopaliny 1/2015
 11. Kryteria uzgodnienia decyzji WZiZT - Kopaliny 1/2015
 12. Utrzymanie ruchu zgodnie z prawem - Surowce i Maszyny Budowlane 5/2014
 13. Kilka tez o rekultywacji - Surowce i Maszyny Budowlane 4/2014
 14. Nowela węglowodorowa a odkrywki - Magazyn Kruszywa 4/2014
 15. Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych (współautorstwo z prof. Z. Kasztelewiczem) - Przegląd Górniczy nr 10/2014
 16. Dokumentacja ruchowa zakładu górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2014
 17. Prawo do informacji geologicznej w ujęciu historycznym - Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2013
 18. Wybrane obowiązki kierownika ruchu według projektu nowego rozporządzenia ruchowego (cz. II) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2013
 19. Wybrane obowiązki kierownika ruchu według projektu nowego rozporządzenia ruchowego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2013
 20. Wybrane obowiązki przedsiębiorcy według projektu nowego rozporządzenia ruchowego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2013
 21. O odpowiedzialności zawodowej w nowym PGG - Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2012
 22. Dokument bezpieczeństwa w projekcie nowego rozporządzenia - Kopaliny nr 5/2012
 23. Słów kilka o odpadach wydobywczych w zakładach górniczych - Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2012
 24. Pojęcie i eksploatacja przyrostów - Kopaliny nr 4/2012
 25. Klasyfikacja ewidencyjna stawów hodowlanych - Kopaliny nr 4/2012
 26. Intruz w zakładzie górniczym - Surowce i Maszyny Budowlane nr 4/2012
 27. Kruczki i sztuczki w zakresie prac geologicznych i przygotowania zakładu do eksploatacji - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2012
 28. Umowy zakładów górniczych z podmiotami zewnętrznymi - Kopaliny nr 1/2012
 29. Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie BHP w zakładach odkrywkowych - Kopaliny nr 1/2012
 30. Wyznaczanie obszaru górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2012
 31. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych a górnictwo odkrywkowe
 32. Wydobycie na potrzeby własne w nowym PGG - Magazyn Kruszywa nr 1/2012
 33. Zagrożenia w kopalniach odkrywkowych – w nowym PGG, Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2011
 34. Plany ruchu po wejściu w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 4/2011
 35. Drogie wydobycie bez koncesji. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2011 (cz. II) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 4/2011
 36. Skarga na decyzję o koncesji. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach geologicznych i górniczych w latach 2009-2010 (cz. I) - Surowce i Maszyny Budowlane nr 3/2011
 37. Poprawa prawa. Najważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i górniczego - Surowce i Maszyny Budowlane nr 2/2011
 38. Kontrole w kopalniach odkrywkowych - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 1/2011
 39. Żegluga śródlądowa upomina się o refulery - Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 2/2010
 40. Czy wszystko, co pływa, jest statkiem? - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2010
do góry